Ova rubrika uključuje vremenski tijek procesa nagodbe, ključne rokove, događaje i korake važne za postizanje nagodbe.

Tijek nagodbe

Objava osnovne strukture nacrta nagodbe

20. prosinca 2017. – Javna objava osnovne strukture nacrta nagodbe kojom se ne definira sadržaj buduće nagodbe koju vjerovnici trebaju sklopiti već predstavlja strukturu unutar koje će se raditi na definiranju konačnog dogovora vjerovnika.


Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama

15. siječnja 2018. – Trgovački sud u Zagrebu donosi Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama na temelju tablice prijavljenih tražbina, tablice razlučnih prava, i tablice izlučnih prava koje je dana 9. studenog 2017. godine izvanredni povjerenik predao sudu. Tim rješenjem sud odlučuje i o upućivanju na parnični postupak radi utvrđivanja, odnosno osporavanja tražbine. Istovremeno, svi vjerovnici imaju pravo protiv donesenog rješenja podnijeti žalbu u dijelu koji se tiče pojedine prijavljene tražbine, odnosno tražbine koju je osporio izvanredni povjerenik.


Rješenje Trgovačkog suda o utvrđenju broja članova Vjerovničkog Vijeća

26. siječnja 2018. – Rješenjem Trgovačkog suda posl.br. 47. St-1138/17-1932 utvrđen je broj članova vjerovničkog vijeća te su vjerovnici razvrstani po skupinama nastavno na prijedlog izvanrednog povjerenika. Zaključkom Suda izvanredni povjerenik je upućen pozvati vjerovnike da izaberu članove Vjerovničkog vijeća. Vjerovničko vijeće imat će 5 članova. Vjerovnici su razvrstani u pet posebnih skupina.


Poziv vjerovnicima na izbor članova Vjerovničkog vijeća

1. veljače 2018. – Prema Zaključku Trgovačkog suda i odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (“Zakon“), izvanredni povjerenik poziva vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku od 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o izabranim članovima vjerovničkog vijeća.


Stalno vjerovničko vijeće

Početak postupka formiranja stalnog vjerovničkog vijeća ovisi o danu pravomoćnosti sudskog rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama.

Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama doneseno je u 15. siječnja 2018., no ono postaje pravomoćno tek po rješenju eventualnih žalbi koje će protiv njega biti izjavljene.

Izvanredni povjerenik je u roku pet dana od pravomoćnosti sudskog rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama pozvao vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku od 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća. U navedenom pozivu izvanredni povjerenik je naznačio način razvrstavanja vjerovnika u skupine. Svaka skupina vjerovnika bira jednog člana vjerovničkog vijeća.

Ako neka skupina ne izabere svog člana u roku od 90 dana od objave poziva izvanrednog vjerovnika, tog člana će imenovati sud u roku od 8 dana od isteka navedenog roka od 90 dana.


Nacrt nagodbe prezentiran vjerovničkom vijeću za glasovanje

20. lipnja 2018. – Nacrt nagodbe prezentiran je vjerovničkom vijeću i stavljen na glasovanje. Vjerovničko vijeće jednoglasno potvrdilo nagodbu


Nacrt nagodbe je predan Trgovačkom sudu u Zagrebu

Nacrt nagodbe se dostavlja sudu.


Sud objavljuje predloženi nacrt nagodbe

20. lipnja 2018. – Neposredno nakon dostave nacrta nagodbe (očekivano) – Trgovački sud u Zagrebu objavljuje predloženi nacrt nagodbe na e-Oglasnoj ploči sudova koja je dostupna na adresi https://e-oglasna.pravosudje.hr/. Protekom tri dana od objave prijedloga nagodbe na e-Oglasnoj ploči suda smatrat će se da je prijedlog nagodbe uredno dostavljen svim vjerovnicima.


Ročište za glasovanje o nagodbi

Najmanje 5, a najviše 15 dana od dana kada je sud zaprimio nacrt nagodbe – Trgovački sud u Zagrebu zakazuje i održava ročište na kojemu vjerovnici glasuju o nagodbi.

Nagodba se smatra prihvaćenom ako je za nju glasovala većina svih vjerovnika i ako je u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za nagodbu veći od zbroja tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja nagodbe. Iznimno, smatrat će se da su vjerovnici prihvatili nagodbu ako ukupni zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za nagodbu iznosi najmanje dvije trećine od ukupnih tražbina.

Sud na prijedlog izvanrednog povjerenika utvrđuje popis vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju na ročištu. Radi provedbe ročišta o glasovanju o nagodbi, smatra se da pravo glasa imaju svi vjerovnici čije su tražbine utvrđene. Vjerovnicima osporenih tražbina priznat će se pravo glasa ako se na ročištu za glasovanje o nagodbi izvanredni povjerenik i nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazumiju. Ako se sporazum ne može postići, o tome odlučuje sud na ročištu rješenjem protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

Vjerovnici o čijim se osporenim tražbinama vodi parnični postupak radi njihovog utvrđenja imaju pravo glasati o nagodbi ako se njihove tražbine utvrde u parničnom postupku do ročišta za glasovanje o nagodbi. Ako se njihove tražbine do tada ne utvrde, ti vjerovnici neće imati pravo glasa o nagodbi. Za takve tražbine će se u nagodbi napraviti rezervacije te će se ti vjerovnici moći namiriti na temelju nagodbe ako se njihove tražbine naknadno utvrde.

Pravo glasa nemaju povezane osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave.

4. srpnja 2018. – Nagodba vjerovnika Agrokora izglasana s 80,20 posto ukupnih tražbina s pravom glasa


SLIJEDI:

Sud potvrđuje nagodbu

Trgovački sud u Zagrebu potvrđuje usvojenu nagodbu nakon zaključenja ročišta za glasovanje o prijedlogu nagodbe, ako je nagodba prihvaćena od strane vjerovnika. Pri tome sud nije vezan nikakvim rokovima. Rješenje suda o potvrdi nagodbe ima snagu ovršne isprave.

Nagodba ima pravni učinak od dana donošenja rješenja o potvrdi nagodbe prema svim vjerovnicima pa i prema vjerovnicima koji nisu sudjelovali u postupku kao i prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, a njihove osporene tražbine se naknadno utvrde.

Nagodba ili sažetak njezinog bitnog sadržaja objavit će se na e-Oglasnoj ploči sudova koja je dostupna na adresi https://e-oglasna.pravosudje.hr/. Podatak o sklapanju nagodbe upisat će se u sudski registar u kojem je dužnik upisan.

Sud će po službenoj dužnosti uskratiti potvrdu nagodbe samo ako:

  1. nađe da su bitno povrijeđeni propisi o sadržaju nagodbe i postupanju prilikom njezine izrade i donošenja, kao i o prihvatu od vjerovnika, osim ako se ti nedostatci mogu otkloniti ili
  2. ako je prihvat nagodbe postignut na nedopušten način.

Razdoblje provedbe nagodbe

Nagodba se provodi sukladno pravilima utvrđenima u tekstu nagodbe koji je potvrdio Trgovački sud u Zagrebu.


Završetak postupka izvanredne uprave

Postupak izvanredne uprave završava:

  • provedbom nagodbe, ili
  • pravomoćnošću rješenja o obustavi postupka izvanredne uprave iz razloga što sud nije odobrio nagodbu, ili
  • protekom 15 mjeseci od dana otvaranja postupka izvanredne uprave ako u predmetnom roku nije sklopljena nagodba, odnosno 10. srpnja 2018. godine.