Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Obavijest imateljima obveznica u vezi s datumom javne objave

Na pažnju imateljima obveznica u vezi s (a) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 325 milijuna EUR s kuponom od 9,125% za koje je mjerodavno pravo države New York i koje dospijevaju 2020. godine (ISIN brojevi: XS0836495183 / XS0836495696), (b) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 300 milijuna USD s kuponom od 8,875% za koje je mjerodavno pravo države New York i koje dospijevaju 2020. godine (ISIN brojevi: USX0027KAG32 / US00855UAB52, CUSIP brojevi: X0027KAG3 / 00855UAB5) i (c) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 300 milijuna EUR s kuponom od 9,875% za koje je mjerodavno pravo države New York i koje dospijevaju 2019. godine (ISIN brojevi: XS0776111188 / XS0776110966) koje je izdao Agrokor d.d. (“Obveznice”, a njihovi imatelji “Imatelji obveznica”).

Sukladno obavijesti od 21. siječnja 2019.[1], Imatelji obveznica moraju (a) podastrijeti pismenu potvrdu o tome da su imenovani od strane BNY Mellona kao Utvrđeni/imenovani imatelji obveznica, (b) blokirati svoje Obveznice na ili prije Datuma popisa tražbina do 17.00 h po njujorškome vremenu i (c) podastrijeti propisno ispunjen KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC kako bi mogli primiti Nove instrumente na Datum početka provedbe.[2]

Ukoliko neki Imatelj obveznica propusti (i) biti imenovan od strane BNY Mellona kao Utvrđeni/imenovani imatelj obveznica, (ii) blokirati svoje Obveznice na ili prije Datuma popisa tražbina do 17.00 h po njujorškome vremenu i (iii) valjano ispuniti, potpisati i podnijeti KYC Obrazac sukladno uputama navedenima u KYC Obrascu prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC, isto će rezultirati time da se Imatelju obveznica na Datum početka provedbe neće izdati Novi instrumenti.  

Podsjećamo Imatelje obveznica da će sve nepodmirene Obveznice sukladno Čl. 18.3.1. Nagodbe biti poništene na Datum početka provedbe. Ukoliko nekom Imatelju obveznica na Datum početka provedbe ne budu izdani Novi instrumenti, vjerojatno će taj Imatelj obveznica svoje Nove instrumente od BNY Mellona primiti sa znatnim zakašnjenjem. Tijekom toga razdoblja Imatelji obveznica neće više imati nikakve pozicije u Obveznicama.

Vremenski raspored/terminski plan

  1. ožujka 2019. je Datum javne objave. U javnoj objavi koju je izvanredni povjerenik objavio (http://nagodba.agrokor.hr/javna-objava-datuma-pocetka-provedbe/ ) utvrđeno je da će:
  • Datum početka provedbe biti ponedjeljak, 1. travnja 2019.

Kao posljedica toga,

  • Datum popisa tražbina bit će petak, 8. ožujka 2019, a
  • Inicijalni datum dovršetka KYC će biti ponedjeljak, ožujka 2019.
  1. a) Proces utvrđivanja/imenovanja predviđen Nagodbom

 

Prema Nagodbi, BNY Mellon, kao Vjerovnik nepotpuno naplative tražbine, ima pravo primiti Nove instrumente izdane za Obveznice i pismenim putem imenovati Imatelje obveznica kao osobe utvrđene/imenovane za primitak pripadajućeg im udjela u Novim instrumentima u njegovo ime, izravno na Datum početka provedbe (v. čl. 18.3.1. Nagodbe), od kojih je svaki “Utvrđeni/imenovani Imatelj obveznica”. Napominjemo da ni Društvo niti Izvanredni povjerenik nisu odgovorni za postupak utvrđivanja/imenovanja od strane BNY Mellona i za blokiranje (vidi niže pod (c)) sukladno Nagodbi. Ni Društvo niti Izvanredni povjerenik neće preuzeti nikakvu odgovornost ni za kakve gubitke koji bi mogli nastati Imateljima obveznica kao rezultat procesa utvrđivanja/imenovanja od strane BNY Mellona. Smo BNY Mellon ima pravo imenovati Imatelje obveznica kao svoje imenovane osobe (ovlaštenike) za primitak Novih instrumenata.

Napominjemo da zasada BNY Mellon još nije imenovao Imatelje obveznica za svoje ovlaštenike / imenovane osobe, budući da još uvijek rade na rješavanju problema vezanih uz neplaćanje njegovih nepodmirenih naknada i troškova kako je opisano u njegovoj obavijesti Imateljima obveznica od 18. siječnja 2019. BNY Mellon je naznačio da će možda biti u poziciji izvršiti imenovanje nakon stavljanja na dražbu dostatnog iznosa Novih instrumenata kojim bi namirio svoje naknade prije Datuma početka provedbe. Međutim, ako BNY Mellon ne obavijesti izvanrednog povjerenika pismenim putem o utvrđenju/imenovanju, Imatelji obveznica nemaju pravo na izdavanje Novih instrumenata. Za daljnje informacije o tome molimo kontaktirati BNY Mellon na dagemea@bnymellon.com.

 

Alternativa utvrđenju/imenovanju

U slučaju da BNY Mellon ne imenuje Imatelje obveznica kao svoje utvrđene osobe/ovlaštenike prije Datuma početka provedbe kako je predviđeno Nagodbom, Novi će instrumenti biti izdani BNY Mellonu ili Escrow agentu za vrijednosne papire u korist BNY Mellona na Datum početka provedbe. Imatelji obveznica ne mogu biti imenovani kao utvrđene osobe/ovlaštenici na ili nakon Datuma početka provedbe. Za daljnje informacije o tome kada će i kako u takvom slučaju Novi instrumenti biti preneseni na Imatelje obveznica nakon Datuma početka provedbe, molimo kontaktirati BNY Mellon na dagemea@bnymellon.com.

(b) Blokiranje

Kako je najavljeno u obavijesti od 21. siječnja 2019, kako za izdavanje Novih instrumenata Utvrđenim/imenovanim Imateljima obveznica, tako i za – ukoliko do imenovanja ne dođe – alternativni prijenos Novih instrumenata s BNY Mellon na Imatelje obveznica u kasnijem stadiju, bit će potrebno da Obveznice u određenom vremenskom razdoblju budu blokirane. Stoga će biti uspostavljena korporativni akcija u pogledu svake serije Obveznica kako bi se imateljima omogućilo da blokiraju svoje Obveznice u klirinškim sustavima sukladno standardnim procedurama klirinških sustava.

Kod podnošenja KYC Obrazaca Imatelji obveznica moraju unijeti 8-znamenkasti alfanumerički referentni broj koji trebaju generirati sami (molimo da ga učinite što je moguće jedinstvenijim) (taj referentni broj u nastavku zvan “Jedinstveni referentni broj”). Imatelji obveznica moraju svoj Jedinstveni referentni broj unijeti u uputu za elektroničko blokiranje koja se podnosi putem klirinškog sustava na Datum popisa tražbina do 17.00 h po njujorškome vremenu ili prije toga datuma. Ukoliko se Jedinstveni referentni broj ne unese u KYC Obrazac i upute za blokiranje, to može rezultirati značajnim kašnjenjem u isporuci Novih instrumenata.

Samo osoba koja je navedena u evidenciji Klirinških sustava kao imatelj Obveznica (Izravni sudionik) može na propisan način dati uputu tom Klirinškom sustavu u vezi s podnošenjem uputa za blokiranje. Ako neki Imatelj obveznica svoje Obveznica posjeduje putem skrbnika ili drugog posrednika, taj Imatelj obveznica ne može izravno dati uputu za blokiranje. Stoga treba kontaktirati svog skrbnika ili drugog posrednika kako bi svome skrbniku ili posredniku dao uputu da u njegovo ime podnese uputu za blokiranje i unese mjerodavni 8-znamenkasti Jedinstveni referentni broj. U slučaju da mjerodavni skrbnik ili posrednik nije u stanju dati uputu za blokiranje u njegovo ime na jedan od ovdje opisanih načina, Imatelj obveznica treba kontaktirati Informacijskog agenta za pomoć (pojedinosti u nastavku) u podnošenju njegovih uputa za blokiranje. Ne postoji garancija da će Informacijski agent biti u stanju pomoći bilo kojem takvom Imatelju obveznica da uspješno podnese upute za blokiranje.

U ime svakog stvarnog vlasnika Obveznica mora se podnijeti posebna uputa za blokiranje, a svaka mora uključivati vlastiti 8-znamenkasti Jedinstveni referentni broj. Podnošenje valjane upute za blokiranje u skladu s ovdje opisanom procedurom bit će neopozivo. Smatrat će se da je blokiranjem relevantnih Obveznica u mjerodavnom Klirinškom sustavu Izravni sudionik dao suglasnost da taj Klirinški sustav proslijedi detalje vezane uz njegov identitet Informacijskom agentu, Agrokoru d.d. i njegovim savjetnicima.

Informacijski agent

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 7704 0880

N.p.: Alexander Yangaev / Yves Theis

Email: agrokor@lucid-is.com

Na raniji od (a) datuma na koji neki Imatelj obveznice dobrovoljno blokira svoj udio Obveznica putem odgovora na korporativnu akciju kroz klirinške sustave, kako je pobliže opisano u nastavku ili (b) Datuma popisa tražbina – koji je petak, 8. ožujka 2019. – od 17.00 sati po njujorškome vremenu nadalje, Imatelji obveznica više neće biti u mogućnosti prenositi svoje Obveznice. Na Datum popisa tražbina, bez obzira je li ili nije neki Imatelj obveznice odgovorio na korporativnu akciju navedenu u nastavku, sve će Obveznice biti prinudno i automatski blokirane, ako je to moguće, a samo oni Utvrđeni/imenovani Imatelji obveznica koji su imatelji Obveznica na Datum popisa tražbina u 17.00 sati po njujorškome vremenu imaju pravo na Nove instrumente na Datum početka provedbe. Svaki imatelj koji naknadno stekne ikakve Obveznice mora kontaktirati evidentiranog/uknjiženog imatelja kako bi zatražio/imao pravo na Nove instrumente.

(c) KYC

Kao dodatni podsjetnik, svi Imatelji obveznica pozivaju se da što je moguće prije ispune KYC Obrazac kako bi bili spremni primiti Nove instrumente na Datum početka provedbe te da ne čekaju do Inicijalnog datuma dovršetka KYC, s obzirom na velik broj Imatelja obveznica koji treba obraditi. Upute za ispunjavanje i podnošenje KYC Obrasca mogu se naći u obavijesti od 21. siječnja 2019. ( http://nagodba.agrokor.hr/vazna-obavijest-za-imatelje-agrokorovih-obveznica-s-prednosti-namirenja-upute-za-imatelje-obveznica-da-omoguce-primitak-novih-instrumenata/ ).

Za imatelja obveznice kojeg je BNY Mellon utvrdio/imenovao (vidi gore pod (a)), ali koji nije valjano ispunio, potpisao i podnio KYC Obrazac prije Početnog datuma ispunjenja obrasca KYC – koji je ponedjeljak, 25. ožujka 2019. – Novi instrumenti na koje taj Imenovani Imatelj obveznice ima pravo bit će izdani na Datum početka provedbe Escrow agentu za vrijednosne papire prema i u skladu s uvjetima Escrow sporazuma za vrijednosne papire, kako je detaljnije opisano u Nagodbi. Svaki takav Novi instrument bit će pušten iz escrow aranžmana sukladno proceduri utvrđenoj u Escrow sporazumu za vrijednosne papire tek nakon ispunjenja mjerodavnih uvjeta koji su u njemu utvrđeni.

Radi izbjegavanja dvojbe, ako se Novi instrumenti ne mogu izdati Imateljima obveznica na Datum početka provedbe zbog toga što nisu utvrđeni/imenovani, Imatelji obveznica možda će ponovo morati podnijeti KYC obrazac ako i kada BNY Mellon na njih prenese Nove instrumente.

[1]    http://nagodba.agrokor.hr/vazna-obavijest-za-imatelje-agrokorovih-obveznica-s-prednosti-namirenja-upute-za-imatelje-obveznica-da-omoguce-primitak-novih-instrumenata/

[2]    Svi nedefinirani pojmovi pisani velikim slovom koji se koriste u ovoj obavijesti imaju značenje navedeno u obavijesti od 21. siječnja 2019. ili u Nagodbi, koja se može naći na http://nagodba.agrokor.hr/.