Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Objavljene skupine vjerovnika za stalno vjerovničko vijeće Agrokora

Danas je Trgovački sud u Zagrebu objavio rješenje o razvrstavanju vjerovnika u skupine i to na prijedlog izvanrednog povjerenika, čime je izvanredni povjerenik postupio u skladu s obvezom iz članka 18. stavak 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku i u sklopu kojeg se izvanredni povjerenik obratio sudu s prijedlogom da se prethodno utvrdi koliko će članova imati vjerovničko vijeće i način razvrstavanja vjerovnika u skupine. Razvrstavanje vjerovnika i definiranje skupina temelji se na evidenciji prijavljenih tražbina i različitosti pravnog položaja svake skupine. Vjerovnici koji će imati pravo birati članove vjerovničkog vijeća su vjerovnici čije su tražbine utvrđene, kao i vjerovnici kojima će osporavanje njihovih tražbina biti otklonjeno. Stanje utvrđenih i osporenih tražbina nije konačno jer ovisi o pokretanju parničnih postupaka za utvrđivanje i o njihovom ishodu. Također, neka osporavanja osporavatelji povlače i u ovom razdoblju, prije pokretanja parničnih postupaka.

U sklopu podneska izvanredni povjerenik predlaže da Vjerovničko vijeće ima pet članova kao što je to bilo slučaj i do sada u Privremenom vjerovničkom vijeću. Sastav Vijeća od pet članova pokazao se kao najbolji način razmjerne zastupljenosti svih vjerovnika i njihovih skupina, a pokazao se i optimalnim sa stajališta operativnosti, kvalitete i efikasnosti rada. Nadalje, predloženi broj članova Vjerovničkog vijeća je optimalan sa stajališta potrebe da se osigura redovita prisutnost svih njegovih članova na svim sjednicama koje se tako mogu održavati dovoljno često i uz prihvatljive troškove, a bez ugrožavanja kvalitete rada.

Promjena u odnosu na Privremeno vjerovničko vijeće je što je većina tražbina dobavljača sada unutar jedne skupine, a neosigurani uglavnom financijski vjerovnici su podijeljeni u dvije skupine temeljeno na različitim ekonomskim interesima tražbina. Prilikom definiranja skupina vjerovnika uzimali su se u obzir kriteriji da li je prije svega vjerovnik društvo obuhvaćeno postupkom izvanredne uprave, postoji li razlučno pravo, postoje li jamstva većeg broja društava u izvanrednoj upravi, specifičnosti pojedinih tražbina (trgovanje na uređenom tržištu), činjenice nastale nakon ulaska u izvanrednu upravu (sudjelovanje u Ugovoru o najstarijem zajmu te plaćanje tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave tijekom postupka).
Vizualni prikaz u nastavku prikazuje kriterije i proces odlučivanja prilikom razvrstavanja vjerovnika i definiranja skupina koje će biti zastupljene u Vjerovničkom vijeću:

Napomena:
(1) Uključuje tražbine koje su osigurane za iznos manji od iznosa tražbine (tj. zahtjev po razlučnom pravu je manji od iznosa tražbine)
(2) Uključuje utvrđene tražbine po jamstvima kod kojih je glavni dužnik izvan postupka izvanredne uprave
(3) Jamci obuhvaćeni postupkom izvanredne uprave

Temeljem prije navedenih kriterija, izvanredni povjerenik predlaže da se vjerovnici razvrstaju u pet posebnih skupina; A, B, C, D i E s obzirom na različiti pravni i ekonomski položaj svake skupine. Istodobno skupine odražavaju reprezentativnost vjerovnika u postojećim skupinama u dosadašnjem Privremenom vjerovničkom vijeću.

U skupini A nalaze se vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom, odnosno razlučni vjerovnici. Postojanje razlučnog prava odnosno čvrstih sredstava osiguranja kao što su hipoteke nad nekretninama ili zalog nad dionicama razlikuje pravni položaj tih vjerovnika od svih drugih skupina te im daje dodatna prava prilikom naplate. Ova skupina odgovara skupini osiguranih vjerovnika u Privremenom vjerovničkom vijeću.

U sklopu skupine B razvrstavaju se vjerovnici koji su imatelji obveznica koje je izdao dužnik i u čiju su korist izdana jamstva/postoji odnos sudužništva s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave. Ono što tražbine tih vjerovnika pravno razlikuje od tražbina vjerovnika razvrstanih u druge posebne skupine su uvrštenje obveznica na inozemna uređena tržišta prilikom izdanja; podvrgnutost inozemnom materijalnom pravu; veliki broj krajnjih imatelja i zastupljenost krajnjih imatelja u ostvarivanju prava putem skrbnika. Skupina B odgovara skupini imatelja obveznica u Privremenom vjerovničkom vijeću.
Skupinu C čine vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva i to od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i koji su sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu do EUR 1.060.000.000,00 od 8. lipnja 2017. godine. Radi izbjegavanja dvojbi ističemo da navedeni vjerovnici ne sudjeluju u ovoj skupini sa svojim tražbinama iz Ugovora o najstarijem zajmu, već samo tražbinama koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave.

U skupinu D razvrstavaju se vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva i to od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i koji nisu sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu do EUR 1.060.000.000,00 od 8. lipnja 2017. godine.
Skupine C i D odgovaraju skupini neosiguranih vjerovnika u Privremenom vjerovničkom vijeću te ih razlikuju različiti ekonomski interesi budući da je skupina C sudjelovala u Ugovoru o najstarijem zajmu.

U skupinu E razvrstavaju se vjerovnici u čiju korist nisu izdana jamstva niti postoji odnos sudužništva niti odnos regresnog dužništva s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava. Time su objedinjene skupine veliki i mali dobavljači iz Privremenog vjerovničkog vijeća, a u nju su uključeni i ostali vjerovnici koji zadovoljavaju navedene kriterije.

Skupine od A do E koje su definirane na ovaj način omogućuju razvrstavanje svih vjerovnika sa svim svojim tražbinama koje su imali u vrijeme otvaranja postupka izvanredne uprave te im omogućuju djelotvorno ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom.

Vjerovničko vijeće štiti interese vjerovnika u postupku izvanredne uprave te sudjeluje u ime vjerovnika u sastavljanju i pripremi nagodbe te daje suglasnost izvanrednom povjereniku na konačni tekst nagodbe, nakon čega izvanredni povjerenik može nagodbu podnijeti sudu.
Izvanredni povjerenik će putem poziva objavljenog u Narodnim novinama pozvati vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća. Ukoliko neka skupina vjerovnika ne imenuje svog člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od dana objave poziva izvanrednog povjerenika, tog člana vjerovničkog vijeća će imenovati sud u roku 8 dana od isteka prethodno navedenog roka od 90 dana.