Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Obraćanje izvanrednog povjerenika Odboru za gospodarstvo Hrvatskog sabora

Poštovana potpredsjednice Vlade, poštovani predsjedniče Odbora, poštovani saborski zastupnici, dame i gospodo

 

Prije točno sedam tjedana Trgovački sud u Zagrebu je kolegicu Irenu Weber i mene imenovao na  mjesta izvanrednog povjerenika i zamjenice.

U ovih sedam tjedana naš je primarni i daleko najvažniji cilj bio potpisati dokument o nagodbi kojim vjerovnici u načelu dogovaraju sve ključne elemente i aspekte nagodbe. Osim toga, dogovorili smo i pristupanje Sber banke procesu te model isplate graničnog duga dobavljačima.

Kao što vjerojatno znate, u periodu koji je prethodio imenovanju nove izvanredne uprave, dogovori o nagodbi među vjerovnicima bili su zastali.

Zato smo kolegica Weber i ja, uz podršku i pomoć potpredsjednice Vlade gospođe Dalić, sve napore usmjerili na uspostavljanje otvorenog, intenzivnog i konstruktivnog dijaloga među predstavnicima vjerovnika. To je rezultiralo potpisivanjem načelnog sporazuma vjerovnika o ključnim elementima nagodbe dana 10. travnja ove godine.

U međuvremenu smo od Trgovačkog suda zatražili i dobili produljenje trajanja postupka izvanredne uprave, za zakonom predviđena tri mjeseca. Također, odmah po potpisu načelnog sporazuma s vjerovnicima, nastavili smo raditi na utvrđivanju finalnog teksta nagodbe, temeljem prijavljenih tražbina i njihovog pravnog statusa.

Dozvolit ćete nam da vam uvodno, prije svega, u kratkim crtama prezentiramo načelni sporazum koji su 10. travnja u ime vjerovnika potpisali svi članovi Privremenog vjerovničkog vijeća, kao i Udruga dobavljača i VTB.

Dogovoreni ključni elementi načelnog sporazuma obuhvaćaju:

  • korporativnu strukturu nove Agrokor Grupe,
  • tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave,
  • novi dug nove Agrokor Grupe i njezinu kapitalnu strukturu,
  • poseban dogovor s dobavljačima o namirenju tzv. graničnog duga te
  • provedbu nagodbe.

Poslovanje buduće grupe oslanja se na tzv. arms length načelo po pitanju odnosa među kompanijama unutar grupe, što znači da su stranke u međusobnim odnosima ravnopravne i neovisne.

Također, kako bi se minimizirale šanse ponavljanja sistemskog rizika u budućnosti, očekuje se da neće biti međusobnog zaduživanja između operativnih kompanija, a zaduživanje između operativnih društava i holding društva predviđeno je u vrlo ograničenom opsegu, neophodnom za optimizaciju kapitalne strukture.

Posebno je utvrđeno kako je glavni kriterij određivanja iznosa namirenja pojedinih tražbina EPM (Entity Priority Model) metodologija, koju su razvile međunarodne institucije, a koristi se u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja ovako kompleksnih kompanija.

Prema načelnom sporazumu o ključnim elementima nagodbe, nagodba će se, između ostalog, odnositi na osam ključnih elemenata.

Dozvolite mi da kratko prođem kroz svaki od njih.

A) Korporativna struktura nove Agrokor Grupe

 

Nova društva koja čine novu holding strukturu su društva koja su za potrebe načelnog sporazuma nazvana STAK, NizTopCo, NizHoldCo i HrvHoldCo.

Matično društvo svih ovisnih i povezanih društava nove Agrokor Grupe (Nove grupe) bit će HrvHoldCo, dioničko društvo sa sjedištem u Hrvatskoj. Za sjedište nove holding strukture vjerovnici su odlučili odabrati Nizozemsku.

Tu je odluku vjerovnika odredila činjenica da većinu tražbina vjerovnika Agrokor Grupe čine tražbine društava u stranom vlasništvu odnosno međunarodnih financijskih institucija.

Važno je ponoviti da će matično društvo svih ovisnih i povezanih društava nove Agrokor Grupe biti dioničko društvo sa sjedištem u Hrvatskoj.

Nova društva koja čine operativnu strukturu, osnivaju se kao društva s ograničenom odgovornošću u izravnom vlasništvu hrvatske holding kompanije. Ona će kao zrcalna društva preuzeti poslovne cjeline onih postojećih društava za koja je utvrđeno da je njihova imovina manja od njihovih obveza, odnosno da su insolventna.

Novo društvo osigurava nastavak poslovanja nakon Nagodbe, bez naslijeđenih obaveza, odnosno poznatih i nepoznatih tražbina nastalih prije otvaranja postupka.

Također, novo društvo osigurava da stara struktura bude odvojena od nove, u skladu s Nagodbom.

Postojeća društva koja čine operativnu strukturu su društva čija je imovina veća od njihovih obveza. To su solventna društva i inozemna društva koja nisu u postupku izvanredne uprave. Udjeli, to jest dionice Agrokor grupe u tim društvima bit će preneseni na hrvatsku holding kompaniju, što neće imati utjecaja na manjinske i većinske dioničare odnosno članove društva i vjerovnike svakog takvog ovisnog društva.

 

B) Tretman vjerovnika tražbina nastalih prije otvaranja postupka

Što se tiče neosiguranih tražbina, ti će vjerovnici svoje namirenje primiti kroz preuzimanje vlasničkih udjela u Novoj grupi putem dva instrumenta. Prvi su depozitarne potvrde o vlasništvu koje izdaje STAK, a drugi je nova tražbina prema Novoj grupi odnosno konvertibilna obveznica koju izdaje NizTopCo.  Ti će instrumenti biti međusobno povezani na način da se s njima ne može odvojeno raspolagati.

Iznos namirenja u obliku depozitarnih potvrda i obveznica utvrdit će se temeljem EPM metodologije namirenja. Ona izračunava stopu namirenja zasebno po svakom društvu pod izvanrednom upravom.

Svaki vjerovnik će primiti jednaki omjer depozitarnih potvrda i obveznica. Za vjerovnike s vrlo malim iznosom tražbina, kao iznimka od preuzimanja vlasničkih udjela i obveznica, razmatra  se opcija novčane isplate iznosa utvrđenog namirenja, uz određeni diskont.

Kod osiguranih tražbina koje su osigurane pravom namirenja iz vrijednosti posebne imovine – založnim pravom, a to nisu one tražbine koje su osigurane jamstvima trećih osoba, namirenje ovisi o pokrivenosti tražbine vrijednošću predmeta zaloga.

Vjerovnici se namiruju preuzimanjem novih tražbina prema Novoj grupi koje imaju istu nominalnu vrijednost kao i njihove stare tražbine, u dijelu koji je pokriven vrijednošću zaloga. U dijelu koji nije pokriven vrijednošću zaloga, namiruju se kao i ostali vjerovnici neosiguranih tražbina te u tom dijelu trpe isti iznos umanjenja tražbine odnosno otpis.

Za sve tražbine koje su pokrivene vrijednošću zaloga utvrdit će se jedinstveni rok dospijeća i kamata koja neće biti viša od tržišne. Zalog koji je osiguravao staru tražbinu, prenijet će se i kao osiguranje nove tražbine.

 

C) Struktura duga Nove grupe

Osim spomenutog duga po tražbinama pokrivenim zalogom, Novo društvo će imati još dva oblika zaduženja.

Za potrebe reguliranja statusa postojećeg kredita s pravom prvenstva u iznosu do 1,06 milijardi eura koji je Agrokor d.d. sklopio u lipnju 2017. (SPFA), hrvatska holding kompanija će ući u novi kreditni aranžman kojim će se u cijelosti refinancirati SPFA. Uvjeti tog kredita se trebaju utvrditi i na tome sada radimo.

Za potrebe financiranja operativnih kompanija predviđena je mogućnost financiranja operativnih troškova kompanija kroz revolving kredite, čime bi se s obzirom na sezonski karakter poslovanja premostile potrebe za likvidnošću.

Važno je naglasiti da nije previđeno uzajamno financiranje operativnih kompanija kao u sadašnjoj Agrokor Grupi, osim izravno, između hrvatske holding kompanije i pojedine operativne kompanije.

 

D) Kapitalna struktura Nove grupe

Kao što sam ranije pojasnio, tražbine s kojima vjerovnici sudjeluju u postupku izvanredne uprave će se na ime namirenja zamijeniti kombinacijom vlasničkih i dužničkih instrumenata.

Alokacije vlasničkih i dužničkih instrumenata odredit će se temeljem EPM modela.

Svaki vjerovnik će istovremeno dobiti dio vlasničkih i dio dužničkih instrumenata koji će biti međusobno vezani na način da se s njima ne može odvojeno raspolagati.

Prodaja vlasničkih i dužničkih instrumenata će biti omogućena pod uvjetom da se radi na privatnom tržištu i da se prodaju zajedno.

Vjerovnici će utjecati na upravljanje Novom grupom kroz imenovanje uprave i ograničenjima u njihovom djelovanju.

Što se korporativnog upravljanja tiče, depozitarne potvrde će vjerovnicima davati sljedeća posebna prava: pravo na obaviještenost, pravo na sudjelovanje u odlučivanju kroz davanje suglasnosti za određene posebne odluke (materijalna raspolaganja imovinom, zaduživanje, davanje zajmova, imenovanje direktora, promjena korporativnih dokumenata, itd.) te pravo na sudjelovanje u dobiti.

 

E) Poseban dogovor s dobavljačima

Taj se dogovor odnosi na pitanje daljnje isplate tzv. graničnog duga. Granični dug predstavlja dug nastao prije otvaranja postupka izvanredne uprave, a na čije plaćanje se može primijeniti čl. 40. st. 3 Zakona o postupku izvanredne uprave.

Sukladno posebnom dogovoru, granični dug koji može biti predmet plaćanja je granični dug koji je bilo koja članica Agrokora dužna kvalificiranom vjerovniku – onome čije su tražbine utvrđene u postupku – i koji je podijeljen na tražbine A, B i C.

Najviši ukupni iznos graničnog duga koji može biti plaćen tražbinama A, B i C iznosi 80 milijuna eura.

Tražbine A se odnose na granični dug kvalificiranih vjerovnika koji su najkasnije do 5. travnja 2018. sklopili sporazum o poslovnoj suradnji o zadržavanju povijesnih komercijalnih uvjeta. Tražbina B se odnosi na granični dug koji će biti posebno određen. Tražbine C su sve one koje nisu tražbine A i B, a ulaze u granični dug.

Posebnim dogovorom je utvrđeno da vjerovnici imaju uvjetno pravo na plaćanje preostalog dijela graničnog duga. Obveza plaćanja bit će ustanovljena na NizHoldCo-u u korist Agenta plaćanja, kojeg uspostavljaju  kvalificirani dobavljači.

Kvalificirani dobavljači imaju pravo za razbolje 2018., 2019., 2020. i 2021. godišnje ostvarivati pravo na plaćanje graničnog duga, pod uvjetom da je u relevantnoj kalendarskoj godini Konzum ostvario određeni rezultat. Iznos koji se može isplatiti na ime graničnog duga za svaku kalendarsku godinu odgovara iznosu za koji EBITDA odnosno operativna dobit ostvarena u svakoj pojedinoj kalendarskoj godini premašuje minimalno dogovorenu EBITDA-u u toj kalendarskoj godini od 38,8 milijuna eura. Ukupan iznos svih godišnjih plaćanja ne može premašiti iznos od 80 milijuna eura. Definicija EBITDA-e koja se uzima u obzir prilikom utvrđivanja rezultata Konzuma je izričito specifično ugovorena.

Isplata za svaku kalendarsku godinu obavit će se u roku od 30 radnih dana od objave revidiranih financijskih izvještaja Novog Konzuma za tu kalendarsku godinu.

Obveza plaćanja graničnog duga prestaje istekom četverogodišnjeg razdoblja, bez obzira na iznos graničnog duga koji konačno bude plaćen.

Do isteka mogućeg roka za plaćanje graničnog duga, odgovarajući instrument namirenja držat će Agent plaćanja dobavljača. Nakon isteka navedenog roka, za dio namirenja graničnog duga koji nije isplaćen u novcu, kvalificirani vjerovnici će dobiti odgovarajući iznos namirenja u obliku depozitarnih potvrda i obveznica.

Alokacija namirenja kvalificiranih vjerovnika po nagodbi u obliku depozitarnih potvrda i obveznica koja je vezana uz granični dug podložan posebnom dogovoru, realocirat će se ili isplatom u novcu ili će se dio tog graničnog duga koji nije isplaćen u novcu, namiriti kao i svaki drugi neosigurani dug, sukladno nagodbi.

Također, u mjeri koja je dozvoljena zakonom, maloprodajne operativne kompanije Nove grupe će zadržati kvalificirane vjerovnike kao dobavljače pet godina od sklapanja nagodbe, sa zastupljenošću proizvoda kvalificiranih vjerovnika na policama maloprodajnih operativnih kompanija, koja će odražavati zastupljenost proizvoda ovih vjerovnika na regionalnim tržištima.

Važno je naglasiti da će maloprodajne operativne kompanije sve dobavljače tretirati po jednakim tržišnim uvjetima, bez obzira jesu li članovi Nove grupe ili su treće osobe.

Što se tiče podrške kvalificiranih vjerovnika dobavljača procesu izvanredne uprave i nagodbi, dogovoreno je da će predstavnici velikih i malih dobavljača u privremenom, odnosno stalnom vjerovničkom vijeću, podržati nagodbu, vezane odluke i transakcije vezane uz ostvarenje nagodbe. Dogovoreno je i da će Upravni odbor Udruge dobavljača podržati proces i nagodbu te da dobavljači neće imati daljnje komercijalne zahtjeve.

 

F) Depozitar za držanje instrumenata namirenja vezanih uz osporene tražbine

U slučaju ako su tražbine određenih vjerovnika osporene te sud još nije donio odluku o njihovom postojanju u trenutku donošenja nagodbe, namirenje koje bi pripadalo vjerovnicima tih tražbina privremeno će držati depozitar. U slučaju da se pravomoćno utvrdi da te tražbine ne postoje, instrumenti namirenja će biti iskupljeni.

 

G) Implementacija nagodbe

Predviđeno je da se prije samog sklapanja nagodbe u svrhu postizanja veće sigurnosti donošenja iste, sklapaju obvezujući ugovori o podržavanju nagodbe.

 

H) Zaposlenici

Svi ugovori o radu zaposlenika će biti preneseni u Novu grupu. Dakle, maksimalnu zaposlenost koja je u sustavu Agrokor očuvana kroz cijeli postupak izvanredne uprave, namjeravamo čuvati i dalje.

 

Ovime smo, vjerujem, objasnili sve ključne aspekte načelnog sprazuma o nagodbi.

 

Na kraju, želio bih izraziti čvrsto uvjerenje koje dijelimo kolegica Irena Weber i ja, kao i predstavnici vjerovnika s kojima smo u stalnom dijalogu, da ćemo postupak izvanredne uprave uspješno okončati nagodbom u zakonom propisanom roku.

 

Hvala vam.