Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Pojašnjenje statusa osporenih tražbina

U postupku izvanredne uprave koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem St-1138/2017 dana 4.7.2018. godine prihvaćena je nagodba koja je potvrđena od strane suda dana 6.7.2018. godine te postala pravomoćna dana 18.10.2018. godine (dalje u tekstu: Nagodba). Prihvaćanjem i potvrdom Nagodbe u postupku izvanredne uprave nastupili su pravni učinci Nagodbe prema svim vjerovnicima i u odnosu na sve tražbine koje su postojale u vrijeme otvaranja postupka izvanredne uprave.

Izvanredni povjerenik je u skladu sa Zakonom ispitao prijavljene tražbine te ih priznao ili osporio. U odnosu na osporene tražbine, vjerovnici su bili upućeni na pokretanje parničnog postupka kako bi dokazali osnovanost tražbine. Ukoliko je postojala ovršna isprava, tada je na parnicu bio upućen osporavatelj.

Izvanredni povjerenik je priznao samo tražbine koje smatra osnovanim. Ostale tražbine izvanredni povjerenik je osporio te će namirenje navedenih tražbina ovisiti o ishodu parničnih postupaka. Navedeno je u cijelosti u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave kojim je predviđeno da se o osporenim tražbinama može voditi parnični  postupak koji može završiti utvrđenjem osnovanosti tražbine i time namirenjem navedenog vjerovnika, ali isto tako može završiti utvrđenjem neosnovanosti tražbine čime se potvrđuje ispravnim odluka izvanrednog povjerenika da predmetnu tražbinu ospori.

Tijekom postupka izvanredne uprave, vjerovnici su u značajnom dijelu pokrenuli parnične postupke u vezi osporenih tražbina. Procesna je dispozicija (mogućost) vjerovnika da podnesenu tužbu i prijavu tražbine u svakom trenutku povuče ukoliko ocijeni da će parnični postupak završiti u korist izvanredne uprave te da bi time nastali daljnji troškovi za vjerovnika. U tom smislu, izvanredni povjerenik nema nikakav utjecaj na procesne radnje vjerovnika, već izvanredni povjerenik postupa sukladno pravomoćnim rješenjima suda o ispravcima rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, odnosno rješenjima o povlačenju prijava.